آلبوم شعبده باز – illusion

وقتی خدا خوابه

حرف زن

آخرین زمان

حسن من

هامون

همه چی دروغه

طرف ما

سارینا

اینک آن انسان

درد مشترک

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: