حــمــایــت از شــاهــیــن نــجــفــی

 

زمــــــــــــان ارســـــــــال فــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــط 5 روز

اشرار داخل و خارج از کشور.در اقدامی میلیونی از شما درخواست می شود که از لب و دهن
خود فیلم بگیرید و فقط یک کلمه بگویید:شررریم.این فیلم را بزودی در سطح رسانه های
خارجی پخش می شود

  ویدئو های خود را به این ایمیل بفرستید:
shahin.video6@gmail.com


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: